Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev poliitika kirjeldab üksikasjalikult eesmärki ettevõtte Kidy Tour OÜ teenuseid kasutavate isikute privaatsust kaitsta. Käesolev poliitika hõlmab nii seda, kui kasutajad meie veebilehte külastavad, kui ka seda, kui isikud meie reise ostavad ja meile päringuid esitavad.

Kõigis antud poliitikas kirjeldatud juhtudel on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Kidy Tour OÜ, ettevõtte kood 11324349, registreeritud aadress Narva mnt. 7, Tallinn, Eesti.

Juhul, kui Teil peaks käesoleva poliitikaga seotud küsimusi tekkima või soovite meile oma isikuandmete töötlemisega seotud avaldust teha, palun võtke meiega ühendust e-posti teel puhkus@kidytour.ee

Käesolevat poliitikat võib uuendada. Kidy Tour OÜ teavitab internetilehe külastajaid uuendustest, avaldades seal privaatsuspoliitika uue variandi koos tehtud paranduste kuupäevadega.

Privaatsuspoliitika sisu:

 • isikuandmete töötlemine Kidy Tour OÜ teenuste ostmisel;
 • isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil;
 • isikuandmete töötlemine päringute esitamisel;
 • isikuandmete töötlemine www.kidytour.ee internetilehel;
 • töödeldavate isikuandmete osas kehtivad õigused.

1.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PAKUTAVATE TEENUSTE OSTMISEL

Kui ostate ettevõtte Kidy Tour OÜ poolt pakutava reisi, töödeldakse Teie isikuandmeid Teie tellimuse täitmise eesmärgil (st Teie ja Kidy Tour OÜ vahelise lepingu sätete täitmiseks) ja vaid niisuguses ulatuses, kui seda on vaja tellimuse (edasises tekstis nimetatud Lepinguks) täitmiseks.

Teie isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil töödeldes kaasab Kidy Tour OÜ teatud volitatud töötlejaid: reisibüroosid, reiside korraldamisel kasutatavate infosüsteemide hooldust teostavaid ettevõtteid ning ettevõtteid, mis osutavad muid infotehnoloogiate infrastruktuuriga seotud teenuseid. Nimetatud volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (Egiptus, Türgi).

Lepingut täites võib Kidy Tour OÜ edastada Teie isikuandmeid andmete vastuvõtjatele: lennufirmadele ning majutus- ja transporditeenuste korraldamise eest vastutavatele partneritele. Nimetatud andmete vastuvõtjad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (Egiptus, Türgi).

Juhime tähelepanu asjaolule, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat isikuandmete kaitset kui Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus pole vastu võetud ühtset otsust nõutava tasemega kaitse tagamiseks andmete edastamisel ülalmainitud riikidesse). Kidy Tour OÜ kinnitab, et võtab tarvitusele mõistlikud abinõud selleks, et andmete volitatud töötlejad ja vastuvõtjad Teie andmeid töödeldes õigusaktide kohustuslikest nõuetest kinni peaksid (sealhulgas sõlmib vajadusel andmeedastuslepingud vastavalt Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud andmekaitse standardtingimustele).

Teie isikuandmeid, mida Lepingu täitmise eesmärgil töödeldakse, säilitab Kidy Tour OÜ 10 aastat pärast Lepingu täitmise või lõppemise kuupäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu hävitatakse Teie isikuandmed mõistliku aja jooksul.

2.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

Kidy Tour OÜ töötleb Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil järgmistel juhtudel:

 • kui on niisuguseks andmetöötluseks Teie selge nõusoleku saanud (isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek);
 • kui olete Kidy Tour OÜ klient ning ei ole väljendanud oma keeldumist isikuandmete töötlemisest sarnaste kaupade ja teenuste turunduses otseturunduse eesmärgil (isikuandmete töötlemise aluseks on ettevõtte Kidy Tour OÜ seaduslik huvi oma kliente pakutavatest teenustest teavitada).

Otseturunduse eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid: nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit.

Teie isikuandmeid võime otseturunduse eesmärgil töödelda järgmiselt:

 • võite saada uudiskirju meie parimate reisipakkumistega;
 • võime Teid meie parimatest reisipakkumistest lühisõnumiga (SMS-iga) teavitada;
 • võime Teiega ühendust võtta telefoni teel, et küsida Teie arvamust meie teenuste kohta.

Meie uudiskirjast võite igal ajal keelduda. Seda saate teha, kui klõpsate meie uudiskirja lõpus oleval lingil „Keeldun uudiskirjast“. Meie lühisõnumitest (SMS-idest), mida otseturunduse eesmärgil saadame, saate keelduda, kui võtate meiega ühendust e-posti teel atostogos@kidytour.lt.

Teatame, et Kidy Tour OÜ kaasab Teie isikuandmete töötlemiseks teatud teenuseosutajaid (volitatud töötlejaid). Niisuguseks volitatud töötlejaks on AB Avia Solutions Group (infotehnoloogiatega seotud teenuste osutaja). Kidy Tour OÜ kaasab ka lühisõnumite saatmisteenuse osutajat UAB Damona ir ko.

Teie isikuandmed võivad olla kättesaadavad ettevõttega Kidy Tour OÜ seotud äriühingutele, kaasa arvatud ka seotud äriühingud, mis on asutatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (järgmistes riikides: Egiptus, Türgi). Kidy Tour OÜ kinnitab, et võtab tarvitusele mõistlikud abinõud selleks, et andmete vastuvõtjad Teie andmeid töödeldes õigusaktide kohustuslikest nõuetest kinni peaksid (sealhulgas sõlmib vajadusel andmeedastuslepingud vastavalt Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud andmekaitse standardtingimustele).

Teie isikuandmeid, mida otseturunduse eesmärgil töödeldakse, säilitab Kidy Tour OÜ 2 (kaks) aastat pärast vastava nõusoleku saamist (kui töötlemiseks saadi eraldi nõusolek) või Lepingu täitmise või lõppemise kuupäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu hävitatakse Teie isikuandmed mõistliku aja jooksul.

3.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PÄRINGUTE ESITAMISEL

Kidy Tour OÜ töötleb Teie isikuandmeid ka neil juhtudel, kui meiega e-posti teel ühendust võtate ning internetilehel või sotsiaalvõrgustikes päringuid esitate.

Niisugustel juhtudel töötleb Kidy Tour OÜ Teie isikuandmeid päringute ja kaebuste haldamiseks, osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ning oma õiguste ja seaduslike huvide kaitsmiseks. Oma isikuandmed esitate meile nõusoleku alusel, mis on väljendatud Teie aktiivse tegutsemisega, s.t. meie poole pöördumisega.

Ettevõttel Kidy Tour OÜ on õigus Teie isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid kaastata. Niisugusteks volitatud töötlejateks on: veebilehel reaalajas suhtlemise teenuse osutaja, andmekeskuse teenuse osutaja, veebilehitsemise ja internetis tegutsemise analüüsi teenust pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid pakkuvad ettevõtted, tarkvaraloome-, -müügi ja -toe ettevõtted ning tarkvaraarendajad, infotehnoloogiate infrastruktuuri teenuseid osutavad ettevõtted, sideteenuste osutajad ja teised teenuseosutajad, kellele avaldatakse Teie isikuandmeid vaid sel määral, kui seda on vaja nende teenuste osutamiseks.

Juhime tähelepanu asjaolule, et reaalajas suhtlemise teenuse pakkuja meie veebilehel on Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõte tawk.to, Inc. Tuletame meelde, et Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat kaitset kui EMP riikides. Praegu kehtiv Euroopa Liidu ühisotsus nõutava tasemega kaitse tagamiseks andmete edastamisel USA-sse ei hõlma eranditult kõiki USA-s asutatud ettevõtteid (sealjuures ei hõlma ka antud konkreetset teenuseosutajat). Antud konkreetsele teenuseosutajale ei ole kehtestatud ka vastavaid kaitsemeetmeid andmekaitse määruse tähenduses. Veebilehe külastajad, kes ei soovi, et nende andmeid antud teenuseosutaja kaasabil töödeldakse, ei tohiks reaalajas suhtlemise platvormi (tawk.to) kasutada ning peaksid meiega ühendust võtma teiste kanalite (e-post, telefon) kaudu.

Teie isikuandmeid säilitatakse sõltuvalt andmete liigist, teostades meie seaduslikku õigust osutatud teenuste ja toimunud kontakti kohta tõendeid koguda, järgmiselt:

 • e-posti teel esitatud andmeid ja suhtlemist säilitatakse 24 kuud;
 • meie veebilehe tööriistade kaudu esitatud päringuid säilitatakse 24 kuud.

4.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE INTERNETILEHEL

Juhul, kui külastatakse ettevõtte internetilehte, võib Kidy Tour OÜ töödelda külastaja IP-aadressi, võrgu ja asukoha andmeid, kui külastaja neid annab. Andmeid kogutakse küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil kasutaja nõusoleku alusel (rohkem teavet niisuguse andmetöötluse eesmärkidest, meetoditest ja andmete säilitamise tähtaegadest leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast).

Lisaks sellele võidakse Teie veebilehe külastuse teatud tehnilisi andmeid (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) veebilehel surfamise statistika, analüüsi ja teistel sellega seotud eesmärkidel nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool selle piire tegutsevatele subjektidele edastada või kättesaadavaks muuta (nt Google Analytics teenust kasutades on niisuguseks subjektiks Ameerika Ühendriikides tegutsev äriühing). Tuletame meelde, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat kaitset kui EMP riikides, kuid me hindame hoolikalt tingimusi, mille alusel niisuguseid andmeid hiljem töödeldakse ja pärast eelnimetatud subjektidele edastamist säilitatakse.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et iga kord, kui ettevõtte veebilehte külastate, võivad kolmandad isikud Teie külastuse jooksul genereeritavat erinevat infot (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) koguda.

Kidy Tour OÜ kasutab ka kolmandate isikute poolt osutatavaid teenuseid (näiteks kolmandate isikute servereid, veebilehe disaini- ja haldusteenuseid, internetivoo, veebilehe külastuste analüüsi ja statistika teenuseid), mille nõuetekohaseks osutamiseks võib olla vajalik juurdepääsu võimaldamine internetilehe külastajate andmetele. Antud juhul tagame, et volitatud töötlejad konfidentsiaalsusnõudest ja nõuetekohase isikuandmete kaitse tagamise kohustusest kinni peavad.

5. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Oma isikuandmete osas on Teil järgmised õigused:

 • oma isikuandmete ja nende töötlemisega tutvuda;
 • nõuda valede, ebatäpsete või ebatäielike andmete parandamist, oma isikuandmed kustutada või nende töötlemist piirata, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktide nõudeid rikkudes või selleks on muu õiguslik alus;
 • nõuda oma isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale või nende esitamist mugaval kujul otse Teile (kohaldatakse neile isikuandmetele, mille olete esitanud ning mida töödeldakse automatiseeritult kas lepingu või nõusoleku alusel);
 • neil juhtudel, kui Teie isikuandmeid töödeldakse eraldi nõuoleku alusel, on Teil igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tühistada;
 • neil juhtudel, kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või et Teie isikuandmetega seotud õigusi rikutakse, on Teil õigus pöörduda riikliku andmekaitseinspektsiooni poole ja asjakohane kaebus esitada. Kidy Tour OÜ soovitab enne ametliku kaebuse esitamist probleemile sobiva lahenduse leidmiseks reisikorraldaja vastutavate isikutega ühendust võtta.

Eelnevalt loetletud õigusi saate teostada, kui võtate reisikorraldajaga Kidy Tour OÜ ühendust ühel järgmistest viisidest: e-posti teel puhkus@kidytour.ee, telefoni teel +372 6108000 või külastades meie kontorit aadressil Narva mnt. 7, Tallinn, Eesti, tööaeg esmaspäevast reedeni kl 9.00 – 18.00.